Варна - 2006

Съдържание:

HTML - Въведение
HEAD
BODY - фон, текст, цветове на връзките
FONT - работа с текстове
Форматиране на параграфи
Цветове
Хипервръзки
IMG - Изображения
Таблици
Списъци
Формуляри
Линии
Фреймове
Музикален фон

Фреймове

  • Една фреймова страница се състои от няколко - 3, 4 или повече HTML-документа.
  • Разделянето на рамки позволява да се показва различен html документ във всяка рамка, както и хиперлинкове от една рамка да се показват в друга.
  • За разлика от другите страници, фреймовите страници не съдържат секция BODY.

ляв фрейм (left.htm)

20% от екрана

горен фрейм (top.htm)
десен (right.htm)

Това разпределение на страницата може да се получи с кода:

<html>
<head>
<title> Пример за фреймова страница №1 </title>
</head>

    <frameset rows="20%,*"> <!-- разделяне на 2 хоризонтални фрейма -->
       <frame src="top.html" name="top" /> <!-- горният фрейм-->
    <framesetcols="20%,*"> <!-- долнияте фрейм се разделя на 2 вертикални фрейма -->
       <frame src="left.html" name="left" />
       <frame src="right.html" name="right" />

    </frameset> <!-- затваряме frameset за вертикалните -->
    </frameset> <!-- затваряме frameset за хоризонталните -->

</html>

  • Тагът frame изпълнява функцията да "извиква" съответния HTML-документ на нужното място.
  • Това става чрез включването на атрибута src , на който му се задава адреса на нужната HTML-страница. В нашия пример, веднага след frameset rows ="20%,*" следва тага frame, който чрез атрибута src извиква HTML -страницата top.html.
  • Внимание! За да бъде извикана страницата top.html, тя трябва да е предварително създадена. Само така тя ще може да се появи в горния фрейм на нашата фреймова индекс-страница. Същото важи и за останалите две страници - left.html и right.html, които се появяват съответно вляво и вдясно. Тези страници се създават предварително като обикновени HTML -документи - с HEAD и BODY секции.

Упражнение 20:

а) Копирайте следния текст в лявата част на прозореца по-долу и натиснете бутона над него. Това е пример за страница с хоризонтални фреймове.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS=“20%,*">
    <FRAME NAME="first" SRC="1.html">
    <FRAME NAME="second" SRC=2.html">
</FRAMESET>
</HTML>

б) Пример с вертикални фреймове:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD > <FRAMESET COLS="150,*">
    <FRAME NAME="first" >
    <FRAME NAME="second">
  </FRAMESET> </HTML>

в) Комбинирано използване на фреймове:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="100,*" >
    <FRAME SRC="url1” NAME=“ top" >
        <FRAMESET COLS="20%,80%">
           <FRAME SRC="url2"NAME="left" >
           <FRAME SRC="url3"NAME="main" >
        </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML

Упражнение 21:

Фреймове в Dreamweaver

  1. От менюто се избера File/New - Framesets и се посочва предпочитания вариант.
  2. Фаловете, които ще се показват в отделните фреймове трябва да бъдат създадени предварително по обикновения начин.
  3. Когато се създават хипервръзки, които да отварят страници в друг прозорец атрибута targеt трябва да се попълни задължително с името на фрейма (например: target="_right".
JDJ © 2006 Всички права запазени.